Komité 2017/2018

Interimspräsidenten
Robert Back
Romain Kill

Trésorier
Gernot Kos

Sekretär
Marc Wilge

Memberen
Luc Adam
Romain Back
Daniel Gillen
Laurent Hoeser
Pascal Ravinger
Michel Schmitz
Manuel Schumacher
Paul Trierweiler
Emile Weber 
Gaston Welbes