D'Gemeng weiht den Terrain an

D'Gemeng weiht den Terrain an

De Schäfferot vun der Gemeng Lenneng huet d’Freed, Iech ganz häerzlech op d’Aweiung vun den neien Infrastrukturen um Fussballsterrain zu Kanech anzelueden

Donneschdes, den 18. Oktober 2018 um 16:00 Auer

Rendezvous ass beim Fussballsterrain zu Kanech (Ausgang vun der Uertschaft a Richtung Lenneng)

Programm:

Et schwätzen:

  • den Här Arnold Rippinger, Buergermeeschter,
  • den Här Manuel Schumacher, President vum FC Jeunesse Kanech,
  • den Här Paul Philipp, President vun der FLF,
  • den Här Rob Thillens, Sportskommissär
  • den Här Romain Schneider, Sportsminister

Kierchlech Aseegnung vun den neien Infrastrukturen duerch den Här Marcel Pundel, Dechen

Visite des lieux an Erklärunge vum Här Joël Wagener, Schäffen

Nom offiziellen Deel gëtt en Éierewäin zerwéiert.