Neien Logo

Neien Logo

De Verain huet geschter op der Generalversammlung sain neien Logo presentéiert.